Career

Tuyển kế toán tổng hợp

20

mo.02

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp. Rà soát, kiểm tra đối chiếu chứng từ kế toán, xuất hóa đơn. Tập hợp các hóa đơn, chứng từ phát sinh của Công ty để theo dõi và hạch toán, bảo quản sổ sách, lưu trữ tài liệu chứng từ đó Cập nhật kịp thời những chính sách, quy định mới về luật thuế liên quan đến…